เมนู

การเข้าใช้งานวันนี้

รายการที่หัวหน้าหน่วยงานยังไม่อนุมัติ

ลำดับ เลขที่ ทะเบียน วันที่ใช้รถ หน่วยงาน ผู้ขอใช้รถ

   รายการเดินรถวันนี้ 21/09/2017

[1] รับผู้เชี่ยวชาญทำการสอนในภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์

เลขที่รายการ : 170610024 ทะเบียนรถ : ฮภ-8149
จาก : บ้าน อ นพรัตน์ แถวพระราม 5 ,บ้าน อ.สุวรรณี แถวมรภ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา    ไป : อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์
ผู้ขอใช้รถ : วีระ บัวงาม
หน่วยงาน : คณะศิลปกรรมศาสตร์

[2] โครงการ AYIA

เลขที่รายการ : 170830013 ทะเบียนรถ : ฮภ-8150
จาก : โรงแรมราชบงกช    ไป : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้ขอใช้รถ : ศิริพร วงษ์มหานาม
หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ

[3] โครงการ AYIA

เลขที่รายการ : 170830014 ทะเบียนรถ : ฮภ-8151
จาก : โรงแรมราชบงกช    ไป : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้ขอใช้รถ : ศิริพร วงษ์มหานาม
หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ