ตารางการขอใช้รถ (อนุมัติจากกองกลางแล้ว)
กลับสู่หน้าหลัก
ค้นหา
วันที่ :
หน่วยงาน :
ลักษณะรถ :
     
   
หมายเหตุ : เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้

ลำดับ วันที่ เลขที่ ทะเบียนรถ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ต้นทาง เวลา ปลายทาง จำนวนคน ลักษณะรถ
13101 29 ต.ค. 2560 170830002 ฮภ-8150 สำนักสหกิจศึกษา โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) 13:00 โรงแรม แคนทารี่ ณ จังหวัดนครราชสีมา 4 ตู้นั่งสี่ตอน
13102 30 ต.ค. 2560 171030003 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองคลัง สอ.ใหม่ 05:00 จ.ชลบุรี 30 ตู้นั่งสี่ตอน
13103 31 ต.ค. 2560 171010010 ฮภ-8150 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 10:30 โรงแรมปริ้นตั้น พาร์ค สวีท ดินแดง 1 ตู้นั่งสี่ตอน
13104 31 ต.ค. 2560 171010011 ฮภ-8151 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 10:00 ราม21-โรงแรมปริ้นตั้นพาร์ค สวีท ดินแทง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
13105 31 ต.ค. 2560 171010012 ฮภ-8149 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 10:00 ม.เกษตร บางเขน-โรงแรมปริ้นตั้น พาร์ค สวีท ดินแดง 2 ตู้นั่งสี่ตอน
13106 3 พ.ย. 2560 171010002 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อบรมโครงการแนะนำหลักสูตร "ทัศนคติเชิงบวก การทำงานเพื่อพัฒนาองค์กร และพัฒนาชีวิต" คณะสถาปัตย์ 06:00 อาคารออลซีซั่น ถนนวิทยุ 9 ตู้นั่งสี่ตอน
13107 4 พ.ย. 2560 171010004 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อบรม โครงการแนะนำหลักสูตร "ทัสนคติเชิงบวก การทำงานเพื่อพัฒนาองค์กร และพัฒนาชีวิต" คณะสถาปัตย์ 06:00 อาคารออลซีซั่น ถนนวิทยุ 9 ตู้นั่งสี่ตอน
13108 5 พ.ย. 2560 171010006 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อบรม โครงการแนะนำหลักสูตร "ทัสนคติเชิงบวก การทำงานเพื่อพัฒนาองค์กร และพัฒนาชีวิต" คณะสถาปัตย์ 06:00 อาคารออลซีซั่น ถนนวิทยุ 9 ตู้นั่งสี่ตอน
13109 6 พ.ย. 2560 171010016 ฮภ-8150 หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2561 ใต้ถุนตึกอธิการบดี 07:30 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 6 ตู้นั่งสี่ตอน
13110 7 พ.ย. 2560 171010008 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อบรม โครงการแนะนำหลักสูตร "ทัสนคติเชิงบวก การทำงานเพื่อพัฒนาองค์กร และพัฒนาชีวิต" คณะสถาปัตย์ 06:00 อาคารออลซีซั่น ถนนวิทยุ 9 ตู้นั่งสี่ตอน
13111 7 พ.ย. 2560
ถึง 9 พ.ย. 2560
171030008 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน คณะคหกรรม คหกรรม อาคาร 1 06:00 จ.อยุธยา 5 ตู้นั่งสี่ตอน
13112 7 พ.ย. 2560 171110002 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับ - ส่ง พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอำพน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ บ้าน พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอำพน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ 10:00 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 2 ตู้นั่งสี่ตอน
13113 8 พ.ย. 2560 171010017 ฮภ-8150 หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2561 ใต้ถุนตึกอธิการบดี 07:30 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 6 ตู้นั่งสี่ตอน
13114 9 พ.ย. 2560 171010018 ฮภ-8150 หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2561 ใต้ถุนตึกอธิการบดี 07:30 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 6 ตู้นั่งสี่ตอน
13115 10 พ.ย. 2560
ถึง 30 พ.ย. 2560
170830024 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ งานรับปริญญาบัตร สอ.ใหม่ 05:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 45 ตู้นั่งสี่ตอน
13116 10 พ.ย. 2560
ถึง 30 พ.ย. 2560
170830024 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ งานรับปริญญาบัตร สอ.ใหม่ 05:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 45 ตู้นั่งสี่ตอน
13117 10 พ.ย. 2560
ถึง 30 พ.ย. 2560
170830024 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองอาคารสถานที่ งานรับปริญญาบัตร สอ.ใหม่ 05:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 45 ตู้นั่งสี่ตอน
13118 1 ธ.ค. 2560
ถึง 5 ธ.ค. 2560
171030009 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง สอ. หน้า สอ.ใหม่ 05:00 จ.อยุธยา 30 ตู้นั่งสี่ตอน
13119 1 ธ.ค. 2560
ถึง 5 ธ.ค. 2560
171030009 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง สอ. หน้า สอ.ใหม่ 05:00 จ.อยุธยา 30 ตู้นั่งสี่ตอน
13120 1 ธ.ค. 2560
ถึง 5 ธ.ค. 2560
171030009 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง สอ. หน้า สอ.ใหม่ 05:00 จ.อยุธยา 30 ตู้นั่งสี่ตอน
13121 6 ธ.ค. 2560
ถึง 11 ธ.ค. 2560
171030005 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี สอ.ใหม่ 05:00 จ.กาญจนบุรี 40 ตู้นั่งสี่ตอน
13122 6 ธ.ค. 2560
ถึง 11 ธ.ค. 2560
171030005 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี สอ.ใหม่ 05:00 จ.กาญจนบุรี 40 ตู้นั่งสี่ตอน
13123 6 ธ.ค. 2560
ถึง 11 ธ.ค. 2560
171030005 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี สอ.ใหม่ 05:00 จ.กาญจนบุรี 40 ตู้นั่งสี่ตอน
13124 12 ธ.ค. 2560 171110021 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน ศูนย์ฝึกอบรมของ ไทย โอบายาชิ ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลย 3466 ที่อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี 06:30 ศูนย์ฝึกอบรมของ ไทย โอบายาชิ ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลย 3466 ที่อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี 9 ตู้นั่งสี่ตอน
13125 12 ธ.ค. 2560 171110022 ฮภ-8150 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานศูนย์ฝึกอบรมของ ไทย โอบายาชิ ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลย 3466 ที่อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:30 ศูนย์ฝึกอบรมของ ไทย โอบายาชิ ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลย 3466 ที่อำเภอ พานทอง จังหวัด ชลบุรี 9 ตู้นั่งสี่ตอน
13126 13 ธ.ค. 2560 171010019 ฮภ-8150 กองคลัง ขอรับใบเสร็จ สำนักงานอธิการบดี 09:00 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุม , สหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
13127 15 ธ.ค. 2560 171110026 ฮภ-8151 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ บ้านเลขที่73/1 สุขุมวิท13 คลองเตย เขตวัฒนา กทม.- รร.ปร้ินตั้นพาร์คสวีท ดินแดง กทม. สำนักงานอธิการบดี 11:00 บ้านเลขที่73/1 สุขุมวิท13 คลองเตย เขตวัฒนา กทม.- รร.ปร้ินตั้นพาร์คสวีท ดินแดง กทม. 2 ตู้นั่งสี่ตอน
13128 15 ธ.ค. 2560 171210012 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อบรมโครงการแนะนำหลักสูตร "ทัศนคติเชิงบวก การทำงานเพื่อพัฒนาองค์กร และพัฒนาชีวิต" คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:30 อาคารออลซีซั่น ถนนวิทยุ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
13129 17 ธ.ค. 2560
ถึง 20 ธ.ค. 2560
171030007 ฮภ-8150 กองบริหารงานบุคคล สัมมนาโครงการเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานอธิการบดี 06:30 นครราชสีมา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
13130 17 ธ.ค. 2560 171110015 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก 9 ตู้นั่งสี่ตอน
13131 17 ธ.ค. 2560 171110018 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก 9 ตู้นั่งสี่ตอน
13132 18 ธ.ค. 2560 171110016 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก 9 ตู้นั่งสี่ตอน
13133 18 ธ.ค. 2560 171110019 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก 9 ตู้นั่งสี่ตอน
13134 19 ธ.ค. 2560 171110017 ฮภ-8149 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน ม.นเรศร จ.พิษณุโลก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 06:00 ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก 9 ตู้นั่งสี่ตอน
13135 19 ธ.ค. 2560 171110020 ฮภ-8151 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก 06:00 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 9 ตู้นั่งสี่ตอน
13136 20 ธ.ค. 2560
ถึง 22 ธ.ค. 2560
171130001 ฮภ-8151 สำนักบัณฑิตศึกษา โครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักบัณฑิตศึกษาในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ อาคารสำนักส่งเสริมงานวิชาการและงานทะเบียน 06:00 โรงแรม พาวิลเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี 8 ตู้นั่งสี่ตอน
13137 20 ธ.ค. 2560 171210013 ฮภ-8149 กองนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุม หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 06:00 รร.ปริ้นพาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ 3 ตู้นั่งสี่ตอน
13138 21 ธ.ค. 2560 171110031 ฮภ-8150 กองคลัง เช้าร่วมประชุม หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี 06:30 สหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
13139 22 ธ.ค. 2560 171110027 ฮภ-8150 กองบริหารงานบุคคล รับ-ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ ราม21- รร.ปริ้นตั้น สำนักงานอธิการบดี 10:30 ราม21- รร.ปริ้นตั้น 2 ตู้นั่งสี่ตอน
13140 22 ธ.ค. 2560 171110028 ฮภ-8149 กองบริหารงานบุคคล ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 11:00 รร.ปริ้นตั้น พาร์คสวีท ดินแดง กรุงเทพฯ 1 ตู้นั่งสี่ตอน
13141 27 ธ.ค. 2560 171010020 ฮภ-8150 กองคลัง ชำระหนี้มหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี 09:00 กสิกร คลอง 6 ,ธนาคารอาคารสงเคราะห์ , กรุงไทย คลอง 4 , ออมสิน คลองหลวง , สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุม , สหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการ 2 ตู้นั่งสี่ตอน
13142 1 ม.ค. 2561
ถึง 18 ม.ค. 2561
170830026 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองอาคารสถานที่(สถาปณา) สอ.ใหม่ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
13143 1 ม.ค. 2561
ถึง 18 ม.ค. 2561
170830026 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองอาคารสถานที่(สถาปณา) สอ.ใหม่ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
13144 1 ม.ค. 2561
ถึง 18 ม.ค. 2561
170830026 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงานกองอาคารสถานที่(สถาปณา) สอ.ใหม่ 06:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 50 ตู้นั่งสี่ตอน
13145 19 ม.ค. 2561
ถึง 31 ม.ค. 2561
170330003 ฮภ-8149 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน งานกีฬามหาวิทยาลัย มทร.ธัญบุรี 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 200 ตู้นั่งสี่ตอน
13146 19 ม.ค. 2561
ถึง 31 ม.ค. 2561
170330003 ฮภ-8150 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน งานกีฬามหาวิทยาลัย มทร.ธัญบุรี 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 200 ตู้นั่งสี่ตอน
13147 19 ม.ค. 2561
ถึง 31 ม.ค. 2561
170330003 ฮภ-8151 กองอาคารสถานที่ สำรองงาน งานกีฬามหาวิทยาลัย มทร.ธัญบุรี 08:00 ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี 200 ตู้นั่งสี่ตอน
13148 1 ก.พ. 2561 171110013 ฮภ-8150 กองนโยบายและแผน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองนโยบายและแผน มทร.ธัญบุรี 07:00 จ.กาญจนบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
13149 1 ก.พ. 2561 171130005 ฮภ-8151 กองนโยบายและแผน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี 07:00 จ.กาญจนบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
13150 2 ก.พ. 2561 171130006 ฮภ-8151 กองนโยบายและแผน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองนโยบายและแผน จ.กาญจนบุรี 07:00 จ.กาญจนบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
13151 2 ก.พ. 2561 171130008 ฮภ-8150 กองนโยบายและแผน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองนโยบายและแผน จ.กาญจนบุรี 07:00 จ.กาญจนบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
13152 3 ก.พ. 2561 171130007 ฮภ-8151 กองนโยบายและแผน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองนโยบายและแผน จ.กาญจนบุรี 07:00 มทร.ธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
13153 3 ก.พ. 2561 171130009 ฮภ-8150 กองนโยบายและแผน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองนโยบายและแผน จ.กาญจนบุรี 07:00 มทร.ธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
13154 3 ก.พ. 2561 171130011 ฮภ-8149 กองนโยบายและแผน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองนโยบายและแผน จ.กาญจนบุรี 07:00 มทร.ธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
13155 7 ก.พ. 2561 171130002 ฮภ-8150 สำนักสหกิจศึกษา โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการการดำเนินงานตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ไปส่งอย่างเดียว) อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) 15:00 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา 4 ตู้นั่งสี่ตอน
13156 8 ก.พ. 2561 171130003 ฮภ-8150 สำนักสหกิจศึกษา โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการการดำเนินงานตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ไปส่ง) ลานจอดรถ อาคารสำนักงานอธิการบดี 07:00 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา 10 ตู้นั่งสี่ตอน
13157 9 ก.พ. 2561 171130004 ฮภ-8150 สำนักสหกิจศึกษา โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการการดำเนินงานตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา 12:00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 10 ตู้นั่งสี่ตอน
13158 14 ก.พ. 2561
ถึง 16 ก.พ. 2561
171130014 ฮภ-8150 กองบริหารงานบุคคล โครงการพัฒนาเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานอธิการบดี 14:00 โรงแรมภูวนาลี นครราชสีมา 5 ตู้นั่งสี่ตอน
13159 21 มี.ค. 2561
ถึง 23 มี.ค. 2561
171130012 ฮภ-8151 สำนักบัณฑิตศึกษา โครงการอบรมการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ หน้าอาคาร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 06:00 จ.ประจวบคีรีขันธ์ 8 ตู้นั่งสี่ตอน
                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 [132]